Մեղրաջրի անհավանական օգտակար հատկությունները.  Իմանալուց հետո բոլորդ կսկսեք օգտագործել

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Մեղրաջրի անհավանական օգտակար հատկությունները.  Իմանալուց հետո բոլորդ կսկսեք օգտագործել

Մեղրաջուրն օգնում է նիհ արել, օրգ անի զմից հեռացնել մակ աբույծ ներին, կարգավորել ստա մո քսա-աղի քայ ին տրա կտի աշխատանքը, բարձրացնում է կենս ունա կությունը: Այն իրոք հրաշալի բժշկ ական միջոց է: Անհնար է թերագնահատել դրա բարենպաստ ազդեցությունն օր գանի զմի վրա: Իհարկե, մեղրաջրի օգտա կարու թյունն ուղղակիորեն կախված է մեղրի որակից: Անհրաժեշտ է ընդամենն առավոտյան մեկ թեյի գդալ մեղրը լուծել մեկ բաժակ ջրում: Ստացվում է 30%-ոց մեղրի լուծո ւյթ: Մեղրը ջրի մեջ ձեւավորում է կլ աստ երի հանգույցներ: Մեղրաջուրն օրգա նիզմը կլանում է արագ եւ ամբողջովին:

Մեղրաջրի օգտա կարությունը Կարգավորում է մա րսողությ ունը: Բարելավում է ստ ամոքսի աշխատանքը: Բարձրացնում է իմո ւնիտետը, հրաշալի միջոց է խրո նիկ մրս ածու թյան եւ բր ոնխ իտի դեմ: Ունի հակ աման րէային, հակա վիրուս ային եւ հակ ասնկ ային ազդեցություն: Կարգավորվում է հաստ աղ իքի աշխատանքը: Մեղրը խոն աված ուծ է, հավաքում է ջուրը, այդ պատճառով գիշերը եր իկամն ու մի զապարկը դատարկվում են եւ հանգստանում: Մեղրաջրով սրբում են դեմքը: Այն սնու ցում է մա շկը, դարձնում այն ավելի փափուկ, թավշյա եւ նուրբ: Այն բնական կոսմ ետիկա է՝ ամենահին եւ միեւնույն ժամանակ ամենաժամանակակից:

Վերջին հետ ազոտությո ւնները ցույց են տվել, որ մեղրի մեջ եղած շաք արն ավելի շատ օգտա կար է, քան վնա սակար: Տարեց մարդկանց մոտ, ովքեր օգտագործում են մեղր ու դարչին հավասար չափաբաժնով, կարգավորվում է ուշադրության կենտրոնացումը եւ շարժ ունակութ յունը: Արտ րիտ Արտր իտով տառապող մարդիկ կարող են ամեն օր առավոտյան եւ երեկոյան խմել 1 բաժակ տաք ջրով, 2 գդալ մեղրով եւ մեկ թեյի գդալ դարչինով պատրաստած խառնուրդը: Պարբերաբար օգտագործումը բուժում է նաեւ քրոնիկ արտրիտը։ Խոլեստերին 2 ճաշի գդալ մեղրին եւ 3 թեյի գդալ դարչինին ավելացնել 2 բաժակ տաք ջուր եւ խմել:

Այն կօգնի իջեցնել խոլ եստե րինի մակարդակն ար յան մեջ: Այն կարելի է օգտագործել օրական 3 անգամ: Իմո ւնի տետ Մեղրի եւ դարչինի ամենօրյա օգտագործումն ամրապնդում է օրգ ա նիզմի պաշտպ անողակ ան գործառույթները, պաշտպանում մանր էնե րից եւ վի րուսն երից: Գիտնականները հայտնաբերել են, որ մեղրը պարունակում է բազմաթիվ տարբեր վի տամին ներ եւ եր կաթ: Մեղրի մշտական օգտագործումը թույլ է տալիս ար յան սպ իտակ գնդ իկներին պայքարել վիր ուսային հիվան դությո ւնների դեմ: Միզապ արկի բոր բոքում Մեկ բաժակ գոլ ջրին ավելացնել 2 ճաշի գդալ դարչին եւ մեկ թեյի գդալ մեղր:

Այս խառնուրդը ոչնչացնում է միզ ապա րկի մա նրէն երին: Մազա թափությ ուն Մազա թափութ յան դեպքում կարելի է մազ արմատ ին քսել տաքացրած զեյթունի ձեթի, մեկ ճաշի գդալ մեղրի եւ մեկ թեյի գդալ դարչինի խառնուրդը լվանալուց 15 րոպե առաջ: Այնուհետեւ մազերը լվանալ ոչ շատ տաք ջրով: Մաշկ ային վարա կներ Մեղրի եւ դարչինի հավասար քանակության խառնուրդը քսելով մաշկի վնաս ված մասերին կօգնի վերացնել է կզեմ ան, սն կային եւ այլ մաշկային հիվ անդությո ւնները: Պզո ւկ 3 ճաշի գդալ մեղրի եւ 1 թեյի գդալ դարչինի մածուկը քսել դեմքին գիշերը եւ լվանալ առավոտյան տաք ջրով:

Երկու շաբաթվա ընթացքում պզո ւկնե րը կվերանան: Միջա տների խա յթոց 2 բաժակ տաք ջրին ավելացնել 1 ճաշի գդալ մեղր եւ 1 թեյի գդալ դարչին: Ստացված խառնո ւրդով դանդաղ սրբել խայթ ած տեղը: 1-2 րոպեից կնկատվի, որ ցա վը թեթեւանում է: Ստա մո քսի խանգարում 2 ճաշի գդալ մեղրին ավելացնել դարչինի փոշի եւ օգտագործել ուտելուց առաջ, այն կնվազեցնի թթ վայնո ւթյունը եւ կօգնի մար սել ամենա դժվարա մարս կերակուրը: Այն թեթեւացնում է նաեւ փո րացա վը, ինչպես նաեւ բու ժում է խո ցը: Ատ ամնաց ավ 1 թեյի գդալ դարչինի եւ 5 թեյի գդալ մեղրի խառնուրդի փոքր չափաբաժինը դրեք ցա վաց ող ատամին:

Դա կարելի է անել օրական 3 անգամ, մինչեւ ցա վի անցնելը: Բերանի հոտ Հարավային Ամերիկայի բնակիչներն ամեն առավոտ առաջինը կո կորդ ը ողողում են մեղրի եւ դարչինի տաք խա ռնուր դով: Մրս ածությո ւն Հի վանդնե րին խորհուրդ է տրվում մեկ ճաշի գդալ տաք մեղրին ավելացնել ¼ թեյի գդալ դարչին եւ օգտագործել օրական 3 անգամ: Այն օգնում է բո ւժել ցանկացած խրո նիկ հ ազ, մրսա ծությո ւն եւ բացում է շ նչուղի ները: Իսպանացի գիտնականներն ապացուցել են, որ մեղրը պարունակում է բնա կան տար ր, որը սպանում է հա րբո ւխի վի րուս ը: Քաղ ցկե ղ Ճապոնիայի եւ Ավստրալիայի գիտնականն երի վերջին հետազոտությունները

բացահայտել են, որ ստ ամ ոքսի եւ ոսկ րային ք աղց կեղը հնարավոր է լիովին բո ւժել: Նման ուռո ւցքներ ով հիվ անդ ները պետք է ամեն օր օգտագործեն մեկ ճաշի գդալ մեղրի եւ մեկ թեյի գդալ դարչինի խա ռնու րդը մեկ ամսվա ընթացքում օրական 3 անգամ: Երկա րակեցո ւթյուն Մեղրով եւ դարչինով թեյը դանդաղեցնում է ծե րությ ունը: 1 գդալ դարչինը թ րմել երեք բաժակ տաք ջրում, սառելուց հետո ավելացնել 4 գդալ մեղր եւ խմել օրական 3-4 անգամ բաժակի ¼ մասը: ԶԳՈ ՒՇԱՑ ՈՒՄ․ Այս նյութը նախատեսված է միայն տեղեկատվական նպատակների համար, կայքից ստացված տեղեկատվությունը չպետք է կիրառվի ինքնուրույն (օրինակ, բու ժման նպատակներով)։ Եթե դուք ունեք որևէ առո ղջա կան խնդիր, խնդրում ենք դիմել մաս նագ ետ բժի շկնե րի։

Оцените статью