Ինչու չի կարելի համբnւրել կյանfից hեռացած մարդnւն. Uա անպայման կարդալ է պեsք. Հարազաsները և մsերիմները չեն գիsակցում այդ վsանգը

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Յուրաքանչյուրի համար էլ հարազատի կпրու ստը ծանր ցավ է և հրաժեշտ տալիս վերջին անգամ նրան համբուրելը մի փոքր սփոփանք է նրա հետ բաժանման ց ավը մեղմելու համար, չնայած որ այդ ցա վը երբեք չի մեղմվում և չի բթանում։

Բայց բժ իշկները կար ծում են, պետք չէ համբուրել կյանքից հեռա ցածին։

Դրա պատճառը այն է, որ կյանքից հեռանալուց մի քանի ժամ անց նրա մաշկ ից սկսում են արտազատվել տարբեր թույներ և նրա հետ շփման դեպքում ողջ մարդուն կարող են փոխանցվել հիվա նդածին միկ րոբները։

Ամենավտանգավորը վա րակիչ հիվանդությունից կյանքից հեռացածին համբուրելն է։ Այդպիսի հիվ անդություններն են՝ տուբե րլուլյոզը, պնև մոնիան, հեպ ատիտը կամ ուռո ւցքային հի վանդությունները։

Առավել վտանգավոր է, եթե մա րմինը պահվում է տաք կամ ջեռուցվող սենյակում։Իսկապես , հարազատները և մտերիմները չեն գիտա կցում այդ վտ անգը և կյանքից հեռ ացածին հրաժեշտ տալիս համբուրում են ճակատը, ձեռքերը։

Այնուամենայնիվ, պետք է զգոն լինել և անկախ վշտից հիշել, որ նա արդեն կյանքից հեռացել է, իսկ դուք շարունակելու եք ապրել և պետք չէ այդպես վտանգի տակ դնել նաև ձեր առողջությունը ։

Оцените статью