Ինչ ափuոս, nր այս մաuին միայն 40 sարեկանում իմացա. Այu ամենը պեsք է ամուuնուց թաfուն պաhել

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Այս ամենի մաս ին, ցավ ոք, իմա ցա միայն 40 տարե կանից հետո։ Ուզում եմ պատ մել, թե ամուս նուցս ինչ գաղտն իքներ ունեմ։

Մինչ վերջին ժամանակաշ րջանը կար ծում էի, թե կնոջ և ամու սնու միջև պիտի լինի միայն վստահու թյուն և փոխըմ բռնում, և գաղ տնիքները տեղ չպիտի ունենա ն։

Կինը պիտի լինի իմա ստուն, որ հաս կանա, թե երբ ինչ խոս ել և երբ լռել։ Չէ որ դրա նից կախ ված է ձեր հարաբե րությունների անդ որրը։

Ահա թե ինչն եմ փորձում թաքց նել ամուս նուցս։ Սա միայն բարեն պաստ է ազդում մեր ընտա նեկան կյա նքի վրա։

Սիր ում եմ թանկա րժեք հագ ուստ գնել, սակայն սիր ելիս դա համարում է գում արի անտ եղի վատ նում, չէ որ հիմ ա շատ էժան իրեր կան, և ըստ ամու սնուս՝ տարբեր ություն չկա։ Նա նույնիսկ չի ուզում լսել այն մասին, որ կան ացի ձեռ նոցը կարող է նրա վերնաշապ իկից թանկ լինել։ Նրա համար դա անընդ ունելի է։

Բայց ես չեմ ուզո ւմ գումա ր խնա յել ինքս ինձ վրա։ Ես աշխա տում եմ ու համ րում, որ արժա նի եմ իմ նախընտր ած հագ ուստը կրել ուն։ Գնո ւմ եմ այն, ինչ ուզ ում եմ, իսկ եթե ամու սինս հարց նում է արժ եքը, ավելի ցածր գին եմ աս ում, քան վճա րել եմ։

Հաճախ ում եմ գեղեցկո ւթյան սրահ։ Ամուս ինս, ինչպես և շատ տղա մարդիկ, համա րում են, որ ամեն ինչ կարե լի է տանը անել․ եղու նգները հար դարել, մազ երը ներկել։ Դրա համ ար էլ սրահ այցելութ յուններս նույ նպես գաղտ նի են մնում։

Գում ար եմ մի կողմ դնում։ Քրոջս դառը փո րձը ինձ համար մեծ դաս եղավ․ նա 15 տարի ապ րել է հարո ւստ ամուս նու հետ, ով քրոջս արգե լել էր աշխա տել և ինքն էլ հոգ ում բոլոր ծախ սերը։ Քույրս անհոգ ապր ում էր, իրեն ոչ մի հարցում չէր մերժում, սակայն ամուսնալու ծությունից հետո մնաց առանց միջոց ների, աշխատ անքի։

Ըներուհ իներիս հետ հանդիպո ւմներ։ Իհա րկե, հենց հանդիպ ումները գաղ տնի չեն, սակայն դրանք երբեք չեն անցնում ամուս նուս ներկայ ությամբ։

Մենք նախը նտրում ենք հանդի պել չեզոք վայրե րում, առանց տղամ արդկանց ընկերա կցության։

Թաքց նում եմ, երբ օգնում եմ հարազատ ներիս։

Ամուս ինս միայն մի եղբայր ու ծնողներ ունի, սակ այն նրանք էլ շատ լավ են ապրում, իսկ ամուս նուս բարկաց նում է, որ մեր ընտան եկան բյուջ եի մի մասը գնում է հարազա տներիս տուն։

Գուցե որևէ մեկ ին թվա,որ այս ամենը սխ ալ է, սակայն երբ ես փո խեցի մտածե լակերպս, իմ ու ամուսն ուս հարաբերու թյուններն ավելի ներդ աշնակ դա րձան։

Оцените статью